Rear Shock - Yamaha G14-G22

SKU: SH314-R-HD
OEM: JJ3-F2210-10-00
(0)
*
$117.80

Rear Shocks - Heavy Duty

Yamaha G14-G22

Fits OEM# JJ3-F2210-10-00